Kontaktné info
Mapa Nitry
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Študentské dni nitrianskych univerzít

Študentské dni nitrianskych univerzít

Študentské dni nitrianskych univerzít 2017 
pod záštitou Ľubomíra Zelenického, rektora UKF a Petra Bielika, rektora SPU


Vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia

10. 11. 2017 - piatok

♦ Deň s románskymi jazykmi - preklad 
Tohtoročná prekladateľská súťaž preverí znalosť francúzštiny, španielčiny či taliančiny, účastníci súťaže zistia, ako si vedia poradiť s umeleckým textom, stretnú sa „za jedným stolom“ s posudzovateľmi svojich prekladov, podelia sa o skúsenosti či problémy, s ktorými sa pri preklade stretli a budú mať priestor priamo ich konzultovať s porotou. 
Miesto a čas konania: v miestnosti Ho 218, Hodžova 1, Nitra, 10.00 h 
Zodpovedajú: Mgr. Monika Šavelová, PhD., Monika Šutková (KROM FF UKF)

♦ „When I was a girl...“ alebo LGBTI&U+/-XYZ 
Hudobno-dramatický, rodovo nekorektný a diskutabilný večer o radosti z premien a bolesti z ich neprijatia. Koncept, scenár, hudba: Milan Zvada Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre, 19.00 h Zodpovedá: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., (KK FF UKF)  Fotografická súťaž na tému VODA Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlasuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine. Fotografie treba zasielať do 15. 11. 2017 na adresu fzki.uniag.sk@gmail.com. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 21. 11. 2017 v priestoroch SPU v Nitre. Súčasťou vyhodnotenia budú aj odborno-popularizačné prednášky súvisiace s témou súťaže. Aktivitu podporil Visegrad Fund. Zodpovedá: Ing. Andrej Tárník, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI, SPU

♦ Fotografická súťaž na tému VODA
Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlasuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine. Fotografie treba zasielať do 15. 11. 2017 na adresu fzki.uniag.sk@gmail.com. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 21. 11. 2017 v priestoroch SPU v Nitre. Súčasťou vyhodnotenia budú aj odborno-popularizačné prednášky súvisiace s témou súťaže. Aktivitu podporil Visegrad Fund. Zodpovedá: Ing. Andrej Tárník, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI, SPU


13. 11. 2017 - pondelok

♦ MIX volejbal Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU 
Miesto a čas konania: športová hala SPU, 9.00 h Zodpovedajú: PaedDr. Ľubomír Paška, PhD. (KTVS PF UKF), Mgr. Daniel Mikušovič (CUŠ SPU)

♦ Stáž ušitá na(d) mieru 
Trh stáží v spojení s prezentáciou zo stáže v zahraničí Miesto a čas konania: hlavná budova UKF, 9.00 – 16.00 h Zodpovedá: K. Fedáková (AIESEC Nitra)

♦ Narratives of trauma and pain in literature and visual art 
Medzinárodné kolokvium venované problematike traumy a bolesti v literatúre a vizuálnom umení. Súčasťou podujatia budú odborné prednášky a workshopy pozvaných domácich a zahraničných hostí, ako aj beseda so slovenským spisovateľom Pavlom Garanom. Podujatie potrvá do stredy 15. novembra Miesto a čas konania: priestor Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF, 11.00 h Zodpovedá: Mgr. Simona Klimková, PhD. (KAA FF UKF)

Festival Petra Scherhaufera 
Hudobno-dramatický festival na počesť pedagóga, režiséra, dramaturga a divadelníka profesora Petra Scherhaufera. Projekt spojený s hudobno-dramatickými dielňami, besedami a divadelnými predstaveniami zameraný na rozvoj a podporu kultúrneho života v Nitrianskom kraji. Podujatie sa uskutoční v termíne od 13. novembra do 16. novembra. 
Miesto a čas konania: Pavilón hudby, Univerzitný tvorivý ateliér, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, informácie o čase na webovom sídle Katedry hudby PF UKF Zodpovedá: Mgr. Ladislav Tischler, PhD., (KH PF UKF)

♦ ACET SR: Domáce násilie 
Čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia? Lektor Jaroslav Hladík z občianskeho združenia ACET SR vo svojej prednáške čerpá aj z osobných skúseností. Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 18.00 h Zodpovedá: Ing. Miloš Žigrai (KC SPU)


14. 11. 2017 - utorok

♦ Vybíjaná 
Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU. 
Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 9.00 h Zodpovedá: PaedDr. Pavol Horička, PhD. (KTVS PF UKF)

♦ Súčasné problémy rozpadávajúcich sa rodín z pohľadu psychológa oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Prednáška spojená s diskusiou s psychologičkou Referátu poradensko-psychologických služieb Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitre. Cieľom je oboznámiť študentov s príčinami rozvodov, formami úpravy styku a priblížiť im prácu s rozdielnymi postojmi rodičov k porozvodovej úprave a prežívanie detí pri rozpade rodiny. 
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-318, 7.30 - 9.00 h Zodpovedá: PhDr. Elena Gažiková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

♦ Integrácia asýrskych kresťanov v meste Nitra 
Pracovník občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom príde predstaviť organizáciu, ktorá sa venuje presídleniu a integrácii asýrskych kresťanov v Nitre a okolí. Bude hovoriť o úlohe a postavení sociálneho pracovníka v procese integrácie a vlastných skúsenostiach s touto prácou. Zaujímavá bude aj diskusia s členom irackej komunity o jeho príchode na Slovensko, integrácii, pozitívach, ale aj problémoch, s ktorými sa stretáva. Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-116, 9.15 - 10.45 h Zodpovedajú: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Mgr. Silvia Morávková (KSPaSV FSVaZ UKF)

♦ Hokejový pochod UKF 
Pochod študentov UKF na hokejový zápas UKF – SPU. 
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 18.15 h Zodpovedajú: Michal Priškin, Štefan Mikla (ŠP UKF)

♦ Hokejový zápas UKF – SPU o Putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít 
Miesto a čas konania: zimný štadión Nitra Aréna, 19.00 h Zodpovedajú: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. (KTVS PF), Bc. Sabína Slováková (ŠP UKF), Bc. Viktória Kyselová (ŠP UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF), Ing. Miroslav Štrbavý (SPU), Roman Hulan (SPU)


15. 11. 2017 - streda

♦ Go USA 
Podujatie vytvorené v spolupráci s americkou ambasádou, ktoré študentom prinesie informácie o krátkodobých brigádach v USA, o možnostiach štúdia a vízach. 
Miesto konania: Aula UKF a priestory pred Aulou, Tr. Andreja Hlinku 1, 11.00 - 14.00 h Zodpovedajú: PhDr. Ľuboš Török, PhD. (KT FF UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF)

♦ BlueNote 
Štvrtý ročník speváckej súťaže v oblasti nonartificiálnej hudby, ktorá zahŕňa jazzový/šansónový, muzikálový a popový spev, je určený predovšetkým študentom fakúlt pedagogických smerov s hudobným a hudobnodramatickým zameraním, avšak zúčastniť sa môžu všetci študenti slovenských aj zahraničných univerzít. Miesto konania: Pavilón hudby PF UKF v Nitre, 10.00 h Zodpovedá: Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. (KH PF UKF)

♦ Špecifiká sociálnej starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb 
Pracovníci zariadení sociálnych služieb predstavia systém sociálnej starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Poukážu na špecifiká sociálnej práce s klientmi vybraných zariadení a predstavia aktuálne trendy v poskytovaní sociálnych služieb, ktoré predstavia na príkladoch dobrej praxe. 
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-116, 13.00 - 14.30 h Zodpovedá: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF) Spoluorganizátori: ZSS Kreatív, Hlavná 287, Klasov a ZSS Viničky, Považská 14, Nitra

♦ Finančná gramotnosť pre pomáhajúce profesie 
Prednáška spojená s diskusiou zameraná na problematiku finančnej gramotnosti a jej spätosť s pomáhajúcimi profesiami. 
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-506, 9.15 - 10.45 h Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

♦ Migrácia vo vzťahu ku krajinám V4 
Prednáška spojená s diskusiou o migrácii v geografickom priestore krajín V4. 
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-508, 11.00 – 12.30 h Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

♦ Večerný beh Nitrou 
Tradičné preteky účastníkov všetkých vekových kategórií 
Miesto a čas konania: Nitra, pešia zóna, 13.00 h Zodpovedajú: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (FTVS PF UKF) Mgr. Igor Gavalovič (CUŠ SPU)

♦ Matematický x-boj 
Medziročníková súťaž v riešení logických úloh a hádaniek pre študentov UKF. 
Miesto a čas konania: Katedra matematiky, miestnosť C-118, 13.00 h Zodpovedá: PaedDr. Lucia Rumanová , PhD. (KM FPV UKF)

Útek na lavičku Barcelony 
Beseda o knižke Mojmíra Staška – Útek na lavičku Barcelony (o futbalistovi Ferdinandovi Daučíkovi, ktorý dosiahol najväčšie úspechy vo vynútenom exile) 
Miesto a čas konania: Divadlo A. Bagara v Nitre (foyer, 1. poschodie), 16.00 - 18.00 h Zodpovedá: PhDr. Ján Gallik, PhD. (ÚSJK FSŠ UKF)

♦ „Box, šport pre hlúpych?“ 
Na to, že sú to len predsudky, poukazuje prednáška Rastislava Hrušku z klubu RZZ Boxing, trénera a bývalého reprezentanta v boxe SR. Súčasťou budú aj rôzne prezentácie z uvedenej športovej problematiky a názorné ukážky. 
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 17.00 h Zodpovedá: Ing. Miloš Žigrai, SPU

♦ Leto 2018 v USA 
Ride attendant v Santa Cruz v Kalifornii, predavač suvenírov v Ocean City v Marylande, kitchen help v Sun Valley v Idahu alebo plavčík vo Washingtone D.C. ... aj toto môže byť tvoja práca na leto 2018 v USA! Prednáška Matúša Gregu. 
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 19.00 h Zodpovedá: Ing. Miloš Žigrai, SPU Spoluorganizátor: CKM 2000 Travel


16. 11. 2017 – štvrtok

♦ Oceňovanie študentov SPU 
Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., pri príležitosti 17. novembra oceňuje úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí. 
Miesto a čas konania: Rektorát SPU, Trieda A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť, 1. posch., 9.30 h Zodpovedajú: prof. RNDr. Z Gálová, CSc., M. Granátová (SPU)

♦ 59. Imatrikulačný ples SPU 
Imatrikulačná slávnosť (nielen) pre novoprijatých študentov a ich uvítanie na univerzite. Na plese vystúpi Hudba z Marsu, Akadémia tanca a môžete sa tešiť na mnoho ďalších vecí. 
Miesto a čas konania: Výstavisko Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h Zodpovedajú: Ing. K. Candráková (AS SPU), Ing. F. Tirpák (AS SPU), Ing. M. Žigrai (SPU)

♦ "Na Západe niečo nového" - 50. výročie FS Ponitran 
Program Folklórneho súboru Ponitran, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. 
Miesto a čas konania: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 19.00 h Zodpovedá: Mgr. Martina Hrabovská (FS Ponitran)


17. 11. 2017 - piatok

„PechaKuchaNight“ ČEPAN EDITION 
Prezentácia inšpiratívnych, tvorivých projektov ako sprievodný program v rámci Cien Oskára epana v Nitre. 
Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre, 20.00 h Zodpovedá: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. (KK FF UKF)


18. - 19. 11. 2017 - sobota a nedeľa

♦ Filmový maratón 
Víkend venovaný filmom o Harrym Potterovi na počesť 20. výročia tohto príbehu. 
Miesto a čas konania: Študentský domov Zobor, 14.00 h Zodpovedajú: Bc. Sabína Slováková, Bc. Nina Barcajová (ŠP UKF)


20. 11. 2017 - pondelok

 Súťaž v plávaní 
Plavecké preteky študentov UKF a SPU v jednotlivých disciplínach (podľa pravidiel). 
Miesto a čas konania: bazén UKF, 9.30 h Zodpovedajú: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. (KTVS PF UKF), Mgr. Roman Hrnčár (CUŠ SPU)

♦ Erasmus Food Week 
Podujatie venované národným jedlám z krajín zahraničných študentov, ktorí v aktuálnom semestri študujú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štyroch dní si budú môcť stravníci v univerzitnej jedálni UKF objednať jedno z jedál vybranej krajiny. 
Miesto a čas konania: Univerzitná jedáleň UKF, 11.30 – 13.30 h Zodpovedajú: Ing. Igor Paulovič (UJ UKF), Mgr. Martin Zemko (ESN UKF)

♦ Konfrontácie - intermediálny festival hudby a výstava súčasného výtvarného umenia 
Pätnásty ročník festivalu umení Konfrontácie prezentuje súčasné interpretačné, skladateľské a výtvarné umenie na Slovensku. Zámerom festivalu je poskytnúť mladej generácii nové možnosti poznávania súčasných slovenských i zahraničných umeleckých aktivít a inšpirovať ju k aktívnej účasti na kultúrnom a spoločenskom živote Nitry. Festival je v rámci dramaturgie koncertov zameraný na slovenské hudobné umenie. V rámci festivalu vystúpia renomovaní interpreti, napr. Jan Kavan a Gabriela Vermelho (20. 11. 2017, R), Hugo Kauder Trio (21. 11. 2017), Barbora Kolářová a Karol Kompas (22. 11. 2017), Peter Katina (24. 11. 2017) a Jordana Palovičová (24. 11. 2017). Vernisáž z tvorby Jozefa Bausa (maľba) pod kurátorstvom doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. sa bude konať 20. 11. 2017 v priestoroch Synagógy a výstava potrvá až do 19. 12. 2017. 
Miesto konania: Synagóga v Nitre, informácie o čase na webovom sídle Katedry hudby PF UKF Zodpovedajú: Mgr. Alena ierna, PhD. (KH PF UKF), doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (KVTaV PF UKF)

♦ Divadielko na Osmičke: Kabaret
Univerzitný divadelný súbor vám predstaví popredné svetové hviezdy, ktoré sem spadli zo svetovej scény a ktoré ľudia poznajú všade tam, kde je dobrý kabaret! Sú to celebrity, ktoré prešli výcvikom žonglovania v Paríži, tanečnou školou v Amerike, speváckou prípravou v Nemecku a hereckým výcvikom v Rusku. Otvorí sa pred vami idylický svet sladkej vône neodolateľne lahodných zákuskov a dozviete sa, ako sa robia najlepšie mäsové guľôčky na svete. Budete svedkami vášnivého boja o city, spoločne s hercami prežijete lásku i nenávisť a necháte v sebe rezonovať smršť famóznej hudby a spevu... 
Miesto a čas konania: Aula SPU, Tr,. A. Hlinku 2, o 20.00 h Zodpovedá: Bc. Anna Vdovjaková (Divadielko na Osmičke)  


21. 11. 2017 - utorok

♦ Univerzitná kvapka krvi UKF 
Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre. 
Miesto a čas konania: vestibul pred Aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 - 12.00 h Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD. (KO FSVaZ UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF), PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)

♦ Deň kariéry SPU 2017 
Podujatie ponúkne študentom a absolventom priestor na zoznámenie sa s ponukami práce, stáží, brigád, praxe alebo spolupráce pri bakalárskych a diplomových prácach. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky zúčastnených spoločností na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a dva tematické workshopy pre študentov: Ako napísať CV, aby ste zaujali; o hovoriť na pohovore, aby vás prijali. 
Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilóny A, Z, T, 8.45 h Zodpovedajú: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., (Kariérne centrum SPU) a prodekani pre štúdium

♦ Súťaž v silovom trojboji 
Súťaž v silovom trojboji mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU. 
Miesto a čas konania: Fit Štúdio ŠD Nitra, 9.00 h Zodpovedá: Mgr. Bohumila Krčmárová (UKF)

♦ Vplyv ranného detstva na budúci sociálny život človeka 
Zakladateľ SPDDD Úsmev ako dar, prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. sa podelí o dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v detských domovoch, z práce s rodinami v kríze a náhradnými rodinami. Zameria sa na dôležitosť ranného detstva vrátane prenatálneho vývinu, ktoré majú jednoznačný vplyv na ďalší život človeka. 
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-116, 9.15 – 10.45 h Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

♦ Variabilita - interdisciplinarita - interaktivita 
Komentovaná prehliadka výstavy Variabilita – Interdisciplinarita – Interaktivita umožní divákom priamu konfrontáciu s autorom koncepcie. Kurátor vysvetlí návštevníkom zákulisie prípravy a inštalácie výstavy, jej úlohu vo vzdelávaní a príprave študentov UKF. Počas komentovanej prehliadky budú interpretované jednotlivé vystavené artefakty a návštevníci budú môcť osobne tvorivo vstúpiť do niektorých interaktívnych inštalácií. Výstava potrvá do 27. novembra. 
Miesto a čas konania: Galéria Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 11.00 - 12.30 h Zodpovedá: Mgr. Martin Kratochvil, PhD. (KVTaV PF UKF)

♦ Ocenenie študentov UKF 
Rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prijíma a oceňuje študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky. Prijatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. 
Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť rektora, Trieda A. Hlinku 1, 13.00 h Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF)

♦ Stolný tenis 
Stolnotenisový turnaj pre študentov UKF a SPU. 
Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD Zobor, 14.00 h Zodpovedajú: Mgr. Ľuboslav Šiška (UKF), Mgr. Igor Gavalovič (CUŠ SPU)

♦ ACET SR: Šikana a medziľudské vzťahy / Kyberšikana 
Ako rozpoznať šikanu? Ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky Samuela Lehockého sú sociálne hry a osobné skúsenosti lektora. Dôraz je zároveň kladený na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšiu formu prevencie šikanovania v školách. 
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 18.00 h Zodpovedá: Ing. Miloš Žigrai (KC SPU)

♦ Priprav si životopis s ktorým zažiariš na pohovore 
Napísať si životopis, to vie každý, ale napísať si životopis, ktorý uspeje a zaujme čitateľa, na to treba trošku kreativity. Zistenie informácií o firme nie je jediné, čo musíme spraviť pred pohovorom do práce. Aj o týchto témach bude táto prednáška Matúša Horvátha, HR koordinátora Sli.do, ktorú organizuje AZU Nitra. 
Miesto a čas konania: poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, 17.30 h Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (SPU)

♦ Beerfest UKF 
Súťaž študentov UKF v disciplínach spojených s pivom. 
Miesto a čas konania: internát Zobor a Mostná PUB, Mostná 15, 20.00 h Zodpovedajú: Bc. Sabína Slováková, Bc. Nina Barcajová, Bc.Tatiana Horná (ŠP UKF)


22. 11. 2017 - streda

♦ Futsalový turnaj 
Zápas vo futsale pre študentov UKF a SPU. 
Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 9.00 h Zodpovedajú: Mgr. Natália Czaková, PhD. (KTVS PF UKF), Mgr. Roman Hrnčár (CUŠ SPU)

♦ Erasmus Village 
Zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v rámci programov Erasmus, Erasmus Mundus či v rámci bilaterálnej spolupráce ponúknu záujemcom o štúdium v zahraničí informácie „z prvej ruky“. 
Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h Zodpovedajú: Mgr. V. Straussová (SPU), Ing. K. Butorová, PhD. (UKF)

♦ V západnom zajatí – Nyugati Fogságban 
Fórum inštitút pre výskum menšín spracoval tematiku západného zajatia v 60- minútovom dokumentárnom filme. Film režiséra Mgr. Sándora Laczkóa, absolventa FSŠ UKF v Nitre, je postavený na výpovediach bývalých príslušníkov maďarskej armády a mládežníckej organizácie Levente, ktorí sa po skončení druhej svetovej vojny dostali do amerického, britského či francúzskeho zajatia. Problematiku objasňujú aj renomovaní historici, ako Attila Simon, Tamás Stark a Péter Illésfalvy. 
Miesto a čas konania: Dražovská 4, miestnosť v budove FSŠ – A 112, 11.00 - 12.30 h Zodpovedá: PhDr. Ján Gallik, PhD. (ÚSJK FSŠ UKF) a Fórum inštitút pre výskum menšín

♦ Transkultúrne kompetencie sestier 
Diskusia na tému špecifík starostlivosti o pacientov z kultúrne odlišného prostredia. 
Miesto a čas konania: FSVaZ, Kraskova ul., miestnosť A-507, 13.00 h Zodpovedá: PhDr. M. Líšková, PhD. (KO FSVaZ UKF)

♦ Dobrovoľníctvo v našom živote 
Prezentácia aktivít formálneho a neformálneho dobrovoľníctva študentiek a študentov FSVaZ. 
Miesto a čas konania: FSVaZ, Kraskova ul., vestibul pri miestnosti A-12 13.00 h Zodpovedajú: PhDr. M. Čerešníková, PhD., Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. (ÚRŠ FSVaZ UKF)

♦ Filozofia Simpsonovcov Filozofické sympózium na netradičnú tému. Miesto a čas konania: FF UKF, Hodžova ul. 1, miestnosť H 112, o 18.00 h Zodpovedá: Mgr. Katarína Henčová (FF UKF)

♦ Arriva Bike 
Podujatie je zamerané na priblíženie smart možností dopravy v našom meste študentom. Súčasťou budú súťaže v zručnostiach na bicykli či fotosúťaž. Arriva ponúkne možnosť požičania bicykla na skúšobnú jazdu po meste.
Miesto a čas konania: pred hlavnou budovou UKF, Tr. Andreja Hlinku 1, 13.30- 15.00 h Zodpovedá: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Monika Subovicsová (Arriva)


23. 11. 2017 – štvrtok

♦ Svet hlavolamov: Rubikova kocka na 100 spôsobov 
Výstava jedinečnej zbierky mechanických hlavolamov spojená s prednáškou. Súčasťou podujatia bude pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov o Najväčšiu zbierku hlavolamov na Slovensku a o Najrýchlejšie skladanie špeciálnej Rubikovej kocky 
Miesto a čas konania: S-pavilón, poslucháreň AS-31, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h Zodpovedá: doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (SPU)

♦ Albánsko - blízke a predsa neznáme 
Séria diskusií a prednášok o Albánsku, zameraných na socio-ekonomické, podnikateľské a marketingové prostredie, medzinárodné obchodné vzťahy, integračné procesy v Európe i turistiku. za účasti veľvyslankyne Albánskej republiky na Slovensku, J. E. Enkeledy Mërkuriovej a veľvyslanca Slovenskej republiky v Tirane, J. E. Milana Cigánika. Miesto a čas konania: S-pavilón, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň S, 9.00 – 12.30 h Zodpovedajú: prof. Dr. Ing. Elena Horská, doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (FEM SPU)  Svet hlavolamov: Rubikova kocka na 100 spôsobov Výstava jedinečnej zbierky mechanických hlavolamov spojená s prednáškou. Súčasťou podujatia bude pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov o Najväčšiu zbierku hlavolamov na Slovensku a o Najrýchlejšie skladanie špeciálnej Rubikovej kocky 
Miesto a čas konania: S-pavilón, poslucháreň AS-31, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h Zodpovedá: doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (SPU)

♦ Ako vnímam odlišnosti? 
Workshop pre všetkých, ktorí sa chcú prostredníctvom zážitkových metód dozvedieť viac o tom, ako pracovať s odlišnosťami medzi ľuďmi, ako človek vníma sociálne vylúčenie, aké dôsledky pre život prinášajú kultúrne a sociálne odlišnosti? Miesto a čas konania: FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-317 o 13.00 hod. Zodpovedá: PhDr. Miroslava Čerešníková (ÚRŠ FSVaZ, PaSC UKF)


24. 11. 2017 – piatok

♦ Deň vysokoškoláka 
Žiaci stredných škôl si budú môcť vyskúšať, ako vyzerá jeden deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Miesto a čas konania: S-pavilón, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 15.00 h Zodpovedá: doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (SPU)

♦ Hry a hlavolamy 
RNDr. Jaroslav Flejberk, dlhoročný organizátor výstavy Hry a hlavolamy v Prahe, sa s účastníkmi seminárov podelí o svoje skúsenosti zo sveta vynálezcov a výrobcov rôznych typov hlavolamov. Na záver každého seminára sa uskutoční súťaž v skladaní Rubikovej kocky. 
Miesto a čas konania: S-pavilón, poslucháreň AS-31, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 a 11.00 h Zodpovedá: doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (SPU)

Imatrikulačný ples UKF 
Imatrikulačný ples UKF je jedným z vrcholných kultúrno-spoločenských podujatí Študentských dní 2017. Stretávajú sa tu novoprijatí študenti, ako aj absolventi, s terajšími študentmi univerzity a spoločne sa nechávajú unášať večerom plným hudby a zábavy, ktorú okrem iných účinkujúcich tento rok prinesie známa slovenská skupina Hex. 
Miesto a čas konania: výstavisko Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h Zodpovedajú: Bc. Viktória Kyselová, Bc. Sabína Slováková, Bc. Andrea Fejová (ŠP UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF)


25. 11. 2017 (sobota)

 Ples UPC Pavla Straussa v Nitre 
Kultúrno-spoločenské podujatie organizované Univerzitným pastoračným centrom Pavla Straussa v Nitre sa tento rok bude niesť v zmysle hesla „Na UPC Katarínu, nezaliezaj pod perinu.“ Začínať sa bude omšou a plesať sa bude do rána. Lístky je možné zakúpiť každý deň po omšiach v UPC alebo online na www.upcnitra.sk. 
Miesto a čas konania: spoločenská sála ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, o 18.00 h Zodpovedá: ThDr. Ľ. Hlad, PhD. (UPC UKF)

 

Sprievodné podujatia Študentských dní nitrianskych univerzít 2017 
6. 11. – 15. 11. 2017 (pondelok-streda)

♦ Cestou - necestou po Strednej Európe (súťaž a výstava fotografií z ciest študentov FSŠ UKF po strednej Európe) 
Výstava fotografií je výsledkom prvého ročníka fotografickej súťaže študentov FSŠ. Vystavené budú súťažné fotografie z ciest študentov po strednej Európe (SR, R, PL, HU, AT), a to v troch sekciách: Príroda a vidiek; Metropoly a mestá; Ľudia a kultúra. O víťazovi v jednotlivých sekciách rozhodnú hlasy 6-člennej odbornej poroty. Hlasovať za víťazov môžu aj študenti formou online hlasovania, a to v čase od 6. do 15. novembra, keď bude v budove FSŠ na chodbách nainštalovaná výstava súťažných fotografií. 
Miesto konania: spoločné priestory Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, Dražovská 4 Zodpovedajú: Ing. Terézia Repáňová, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (KCR FSŠ UKF)


7. 11. 2017 (utorok)

♦ Svet chutí a vôní Nitrianskeho regiónu 
Podujatie je určené vedeniu fakulty a študentom tretieho ročníka, odbor cestovný ruch. Cieľom podujatia je podpora rozvoja regionálnej kultúry Nitrianskeho regiónu spojenej s vínom a vinohradníctvom za prítomnosti odborníka z praxe – someliéra pri degustácii regionálnych vín a zvýšenie povedomia o regionálnych produktoch zapojením študentov do prípravy tradičných jedál v rámci predmetu Gastronómia. 
Miesto a čas konania: areál Dražovská, 15.00 - 17.00 h Zodpovedá: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD. (KCR FSŠ UKF)

 Interaktívny workshop o autizme 
Témou podujatia je autizmus. Na workshope bude možné vyskúšať prístroj, ktorý simuluje svet, v ktorom žijú ľudia postihnutý autizmom. 
Miesto a čas konania: Dražovská 4, miestnosť v budove FSŠ – A 9, 17.00 - 19.30 h Zodpovedajú: Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD. (ÚMJL FSŠ UKF, ÚVP FSŠ UKF)

♦ Tanečný rýchlokurz s Akadémiou tanca 
Blíži sa plesová sezóna! Objav svoje tanečné schopnosti a môžeš si užívať spoločenské akcie bez obáv. Rýchlokurz je vhodný pre páry aj pre jednotlivcov, jednoducho pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy štandardných tancov a latino štýlu alebo chcú oprášiť svoje zručnosti. 
Miesto a čas konania: Študentská jedáleň, ŠD A.Bernoláka (SPU) , 18.00 – 20.00 h Zodpovedá: Ing. Miloš Žigrai (SPU)


8. 11. 2017 - streda

♦ Študentská kvapka krvi SPU 
Podujatie je realizované v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského erveného kríža pri SPU v Nitre a Národnou transfúznou službou v Nitre. Každoročne dokáže osloviť desiatky dobrovoľných darcov z radov študentov, ale aj zamestnancov univerzity. 
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 8.00 - 12.00 h Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS S K pri SPU v Nitre), Ing. Miloš Žigrai (SPU)

Zbierka oblečenia pre ľudí v núdzi
Zbierka šatstva (najmä zimného oblečenia, obuvi) ale aj školských potrieb pre Azylový dom v Nitre a centrum Slniečko. Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 8.00 - 11.00 h Zodpovedá: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS S K pri SPU v Nitre)

♦ ROZCESTUJ SA: Cesta do Camino de Santiago 
Camino de Santiago, čiže svätojakubskú cestu do španielskeho Santiaga de Compostela, prejdú ročne tisícky pútnikov z celého sveta. V máji tohto roka sa medzi nich zaradila aj cestovateľka Sima, ktorá príde porozprávať o svojom putovaní. Za mesiac s batohom na chrbte prešla 865 kilometrov naprieč severným Španielskom – práve toľko meria trasa pozdĺž severného pobrežia – Camino del Norte. 
Miesto a čas konania: S-pavilón, Challenge miestnosť, Tr. A. Hlinku 2, 17.30 h Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (SPU)


9. 11. 2017 - štvrtok

♦ Prezentácia vedeckovýskumnej činnosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Návštevníci sa dozvedia o svete biotechnológií, o genetike a bezpečnosti potravín, kvalitných a bezpečných jedlách na našich stoloch, chémii okolo nás, vedeckých tajomstvách potravín, živočíšnych produktoch v kocke, inováciách potravín, tajomnom svete mikróbov či o sile prírodných látok. 
Miesto a čas konania: CENTRO Nitra, Akademická 1/A, 9.00 – 18.00 h Zodpovedá: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (SPU)

♦ Deň s románskymi jazykmi - súťaž v tvorivosti s podtitulom "Hlas, pero a slovo romanistov"
Súťaž je určená pre študentov Katedry romanistiky a milovníkov talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka. Súťaží sa v kategóriách - spev v španielskom, francúzskom a talianskom jazyku - tvorivé v španielskom, francúzskom a talianskom jazyku - prednes španielskej, talianskej a francúzskej poézie a prózy Informácie na kromanistiky@ukf.sk 
Miesto a čas konania: v miestnosti Ho 218, Hodžova 1, 9.00 h Zodpovedajú: PaedDr. Mária Lalinská, PhD., Monika Šutková (KROM FF UKF)

♦ Trestnoprávna, občianskoprávna a pracovnoprávna zodpovednosť v medicínskom práve
Odborná prednáška, zameraná na vybrané aspekty právnej zodpovednosti v medicínskom práve. Účastníci budú mať k dispozícii priestor na diskusiu, v rámci ktorej im advokát s dlhoročnou praxou v oblasti zdravotníctva predstaví postupy, ktoré im pomôžu predchádzať právnym následkom, spojeným s výkonom ich povolania.
Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A507, 11.00 - 12.30 h Zodpovedá: PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD., (FSVaZ UKF)
 

29. 11. 2017 (streda)

♦ ROZCESTUJ SA: To najlepšie z cestovania v hidžábe 
Od posvätného mesta šiitov, Mašadu, cez bájny Persepolis, zoroastriánske pamiatky a príbehy, piesočné duny a fotogenické soľné jazerá sme sa dostali až k azerbajdžanským hraniciam s kresťanskými arménskymi kláštormi a celé to zakončili v Teheráne. Staré bazáre, šafran v ryži aj v zmrzline a nikde žiadny alkohol. Prísnosť islamskej republiky lámu srdečné úsmevy Iráncov s miliónkrát opakovanou frázou „welcome to Iran“. Cestovanie v Iráne je zážitok na nezaplatenie. Najmä pre ženu Európanku. Prednášajúca: Marta Rajková 
Miesto a čas konania: S-pavilón, Challenge miestnosť, Tr. A. Hlinku 2, 17.30 h Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (SPU)
 

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu