História

images/26-03-2012_11-53-09_crop.jpg

Míľniky histórie Nitry a jej blízkeho okolia

30 000 – 23 000 rokov p. n. l.
Prví obyvatelia sa na území Nitry objavili v dávnom praveku. Utáborili sa v primitívnych chatrčiach v Nitre – na Čermáni, na vrchu Tobola pri Horných Krškanoch. V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo tiež objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov tohto územia – lovcov mamutov. Nálezy čepeliek, hrotov a mnohých úlomkov z pazúrika a jaspisu, svedčia o tom, že tieto nástroje si praobyvatelia Nitry vyrábali priamo na mieste


4 500 rokov p. n. l.  
Na území dnešnej Nitry (stred mesta, Párovce, Mlynárce, Zobor) žili roľnícke kmene, ktoré ako prvé na sprašovom podloží začali intenzívne obrábať úrodnú pôdu

1 800 – 750 rokov p. n. l.
Územie Nitry a jej blízke okolie obývali kmene, ktoré sa zaoberali roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním a spracovaním kovov (bronzu, zlata), čo pre túto oblasť bolo charakteristické a preto táto kultúra dostala názov nitrianska. Žili tu aj remeselníci zruční v hrnčiarskej výrobe. Praobyvatelia nášho územia, aby sa chránili pred kočovnými dobyvateľmi, opevnili areál Horného mesta, kde vzniklo rozsiahle sídlisko chránené priekopou naplnenou vodou a zemným valom

750 – 400 rokov p. n. l.
Na vrchole Zobora bolo vybudované mohutné hradisko s 2 až 10 m vysokými valmi. Malo chrániť obyvateľov územia Nitry v časoch nájazdov a útokov cudzích kmeňov. Menšie hradiská boli na Lupke, v Dražovciach a Žibrici

400 – 0 rokov p. n. l.
Žili tu bojovní Kelti, ktorí boli zruční hutníci a kováči

4. storočie
V čase sťahovania národov v okolí Nitry žili Góti a Kvádi. Po nich sa na tomto území usadili Slovania

623 – Franský obchodník Samo prispel dodávaním zbraní aj osobnou účasťou k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi. Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry

820 – Slovanské pohrebiská v Nitre a v jej okolí poukazujú na to, že práve toto mesto bolo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, ktorý zaberal takmer celé územie dnešného Slovenska a priľahlej časti Maďarska. Na tomto území, o ktorom môžeme predpokladať, že priamo nadväzuje na Samovu ríšu, vládol knieža Pribina. Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva. Pribina dal na svojom pozemku postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram

833 – Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a zmocnil sa jeho kniežatstva, ktoré pričlenil k svojmu. Bol vytvorený štátny celok, ktorý sa v historických prameňoch spomína ako Veľká Morava

863 – Na Slovensko prišli zo Solúna byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod, aby slovanskému ľudu objasňovali večné pravdy Svätého písma v jeho reči. Konštantín - Cyril utvoril prvé slovanské písmo hlaholiku, preložil prvé liturgické texty do staroslovienčiny

880 - V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami

907 – zánik Veľkomoravskej ríše

993 – Na Zobore už bol postavený benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Bol to najstarší kláštor na Slovensku. Benediktínski mnísi sa zaoberali poľnohospodárstvom. Pod Zoborom začal účinkovať pustovník sv. Andrej – Svorad

11. storočie – Na hradnom kopci už stál románsky kostolík sv. Emeráma. Ku kostolíku priliehal cintorín. Centrum politickej moci sa prenieslo do Horného mesta, kde na Hradnej skale vznikol ranorománsky hrad1018 – 1025 – Slovensko sa stalo súčasťou uhorského štátu a Nitra sídlom pohraničného vojvodstva

1111 – Vznikla Zoborská listina, ktorá uvádza súpis majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Spomína sa tu aj existencia školy, ktorá vyvíjala činnosť pri benediktínskom kláštore a meno prvého a najstaršieho známeho richtára v Nitre – Peregrina

1113 – Bola napísaná druhá Zoborská listina

1230 – V Nitre sa usádzajú františkáni

1248 – Privilégium mesta Nitry spomína Párovce ako „Castrum Judeorum“ (opevnené židovské mesto)

Uhorský kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto

14. storočie – expanzie Matúša Čáka Trenčianskeho na Nitru

1432 – Nitru obliehali husitské vojská, poškodili mesto aj hrad

1472 – Matej Korvín pre Dolné mesto písomne potvrdil kráľovské výsady

1530 – počiatok útokov Turkov na Nitru a jej okolie

1608 – Do Nitry prišli piaristi 

1622 – 1642 – Po Mikulovskom mieri dostal hrad aj mesto biskup Ján Telegdy. Takmer od základov dal postaviť Biskupský palác, vežu nechal zreštaurovať a barokizovať Horný kostol a dal ho rozšíriť o Dolný kostol

1624 – Ján Telegdy opäť do Nitry povolal františkánov a v Hornom meste im nechal postaviť kláštor a kostol

1663 – Turci obsadili hrad i mesto. Do hradu vpochodovali bez odporu. Stalo sa tak zradou istého Nemca z hradnej posádky i veliteľa maďarskej čaty. Počas okupácie mesta zničili františkánsky kláštor a kostol

1664 – Po vytlačení Turkov z hradu biskup Tomáš Pálffy dal vybudovať posledné opevnenie hradu – múry hviezdicovitého tvaru s priekopami

18. storočie – Obyvateľov Nitry sužovali morové epidémie

1701 – V Nitre začínajú vyučovať piaristi. Touto činnosťou sa zaoberali až do roku 1950

1703 – Počas protihabsburského povstania Františka Rákocziho II. jeho vojská obsadili hrad a zničili ho. Dolné mesto a Párovce vyhoreli. Nitru pustošili až do kapitulácie v roku 1708

1715 – Z tohto roku pochádza prvá zmienka o kňazskom seminári v Nitre

1748 – Nitru a jej okolie napadli žravé kobylky

1750 – V Nitre na Párovciach vznikla Židovská náboženská obec. Žilo tu 21 židovských rodín a rabín

1765 – Nitra dostala ako dar od biskupa Jána Gustíniho prvý mestský dom. Úradovalo sa v ňom až do roku 1880

1782 – Cisár Jozef II. zrušil zoborský kláštor. Zrušil aj rehoľu kamaldulov. V zoborskom kláštore bola založená manufaktúra

1785 – Podľa územnosprávnej reformy Jozefa II. bol utvorený Nitriansky dištrikt (kraj), ktorý spolu s Banskobystrickým a Košickým tvorili Slovensko

1836 – V Nitre začala pracovať prvá tlačiareň

1844 – Nitra mala 5 492 obyvateľov

1878 – 1879 – Podľa projektu F. Schmidta a J. Lipperta z Viedne bola postavená vo východnom krídle Veľkého seminára novoklasicistická diecézna knižnica, ako verná kópia Szecsényiho maďarskej národnej bibliotéky v Budapešti. Mala viac ako 100 000 zväzkov cenných kníh, rukopisov a aj 78 vzácnych prvotlačí z rokov 1473 až 1500

1880 - 1882 – Začala sa stavať Mestská radnica

1882 – Bola postavená klasicistická budova divadla

1883- Nitra sa stala sídlom Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku FEMKE, ktorý vyvíjal silný maďarizačný tlak na slovenskú pospolitosť. Bolo postavené župné divadlo. Pripomínalo zmenšenú kópiu národného divadla v Budapešti. Roku 1945 bolo zničené pri bombardovaní Nitry

1902 – V prízemných priestoroch piaristického gymnázia bolo otvorené župné nitrianske múzeum

1910 – 1911 – Bola postavená synagóga podľa projektov L. Baumhorna v orientálnom štýle

1921 – Národný umelec Janko Jesenský až do roku 1928 pôsobil v Nitre ako župan

1922 – Nitra mala 15 041 obyvateľov

1926 – Bolo otvorené kino Palace

1931 – Začala sa hospodárska kríza. V Nitre bolo okolo 1 000 nezamestnaných

1933 – Konali sa veľkolepé Pribinove oslavy pri príležitosti 1 100. výročia vysviacky prvého kotolíka na slovenskom území, ktorý dal postaviť knieža Pribina

1940 – Nitra sa stala sídlom župy

1942 – Hlinkova garda zlikvidovala 537 židovských obchodov. Bol vypravený prvý vlakový transport s 1 100 Židmi (marec). Z nitrianskej železničnej stanice tri nákladné vlaky odviezli 6 000 Židov (apríl)

1944 – Nitru obsadilo nemecké fašistické vojsko. Pred Vianocami bola Nitra bombardovaná

1945 – Nitra bola opäť bombardovaná. O život prišlo asi 1 000 ľudí a 53 domov bolo zničených. Oslobodzovanie Nitry Červenou armádou trvalo niekoľko dní. Nemecké jednotky sa z mesta podarilo vytlačiť po ťažkých bojoch 30. marca

1949 – Nitra sa stala sídlom kraja a bola ním až do roku 1960

1952 – Otvára sa Vysoká škola poľnohospodárska a agronomickou a zootechnickou katedrou

1960 – Bol zrušený Nitriansky kraj. Nitra sa stala sídlom okresu, ktorý bol rozšírený o zrušené okresy Zlaté Moravce a Vráble

1965 – Nitra mala 45 588 obyvateľov

Začalo sa vyučovať v novopostavenom objekte Pedagogickej fakulty v Nitre

1974 – Začali sa konať celoštátne poľnohospodárske výstavy v areáli Agrokomplexu

1986 – Nitra mala 86 000 trvale prihlásených obyvateľov

1993 – Konali sa veľkolepé oslavy venované 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre a prvému výročiu prijatia Ústavy SR

Začal svoju činnosť NISYS

1995 – Nitru navštívil pápež Ján Pavol II

1996- Bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – Pešia zóna, pri ktorej dostali dnešnú podobu

 

Osobnosti mesta

 

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu