Cyklotrasy

 1. Jestvujúce cyklotrasy

Celková dĺžka: 6,55 km

 • Účelovo-rekreačná cyklotrasa prevádzkovaná ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov po hrádzi rieky Nitra v úseku medzi ulicami Tr. A. Hlinku – Napervilská v dĺžke 1,5 km, 

funkčné využitie- cyklistické prepojenie po obvode centrálnej mestskej zóny cez mestskú časť Chrenová na smer Zobor a mestský park Sihoť a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním

 • Účelová cyklotrasa prevádzkovaná ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov vedená jednostranne v trase ul. Tr. A. Hlinku od mosta cez rieku Nitra po ulicu Lomnickú a s prepojením po ulici Slančíkovej ku Chrenovskému mostu na nábrežnú cyklotrasu, spolu v dĺžke 1,8 km,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie cez obytný súbor Chrenová do centrálnej mestskej zóny s prepojením na nábrežnú cyklotrasu a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním

 • Účelovo- rekreačná cyklotrasa nadväzujúca na nábrežnú cyklotrasu od ul. Napervilská po prameň Šindolka v dĺžke 2,10 km, prevádzkovaná v úseku ul. Napervilská- Svätourbanská cez brezový hájik a pod R1 v dĺžke 0,60 km ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov, v úseku Svätourbanská po vozovke Drážovskej cesty k Prameňu Šindolka v dĺžke 1,50 km, po vjazd do areálu ŠD UKF spoločne s vozidlovou premávkou, odtiaľ až po prameň samostatná cestička pre cyklistov,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie z nábrežnej cyklotrasy do MČ Zobor a na smer Drážovce a rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním

 • Rekreačná cyklotrasa v mestskom parku na Sihoti v dĺžke 1,15 km s možnosťou pripojenia na nábrežnú cyklotrasu, v dľžke 200 m vedená v komunikačnom priestore Jesenského ulice v jednosmerných pruhoch pre cyklistov po oboch stranách vozovky, v dĺžke 950 m vedená samostatne cez areál parku,

funkčné využitie- rekreačná cyklistika

 

 1. Vybudované cyklotrasy- bez vyznačenia dopravným značením

Celková dĺžka: 2,30 km

 • Účelová cyklotrasa vybudovaná v úseku Kmeťova- Dolnočermánska obojstranne ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov v trase Hviezdoslavovej ulice mimo komunikačného priestoru za pásmi uličnej zelene, v úseku Dolnočermánska- Pražská iba jednostranne,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie lokalít obytných častí Klokočina na smer do centra mesta

 

       3.   Cyklotrasy pripravené do výstavby- so stavebným povolením

Celková dĺžka: 8,81 km

 • Rekreačná cyklotrasa dĺžky 5,50 km pripravená z dvoch úsekov z oboch strán jestvujúcej cyklotrasy jednostranne po nábreží rieky Nitry:
 • úsek Napervilská – Vodná s odbočkou cez park Sihoť na Jesenského ulicu a do parku okolo jazera spolu v dĺžke 3,3 km
 • úsek Štúrova – Priemyselná v dĺžke 2,2 km,

funkčné využitie- rekreačná cyklistika v spojení s korčuľovaním

 • rekrečná cyklotrasa jednostranne po nábreží rieky Nitry v úseku Vodná – Zelokvet s križovaním Bratislavskej ulice na Dubíkovu, v dĺžke 1,63 km je pokračovaním nábrežnej cyklotrasy,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie z MČ Mlynárce do MČ Zobor a Chrenová popri rieke Nitra v spojení s korčuľovaním

 • rekreačná cyklotrasa jednostranne po nábreží rieky Nitry v úseku Priemyselný – Dolné Krškany v dĺžke 1,68 km je pokračovaním nábrežnej cyklotrasy, v úseku gaštanovej aleje cez k. ú Dolné Krškany s prašným mlátovým povrchom a z dôvodu zachovania stromov,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie z MČ Dolné Krškany do centra mesta a MČ Chrenová popri rieke Nitra v spojení s korčuľovaním

 

4.  Cyklotrasy vyprojektované – bez stavebného povolenia

Celková dĺžka: 2,50 km

 • účelovo- rekreačná cyklotrasa nadväzujúca na cyklotrasu po Hviezdoslavovej ulici medzi ulicami Golianova – Partizánska v dĺžke 1,20 km, navrhnutá jednostranne ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie vo vodnom hrebeni Klokočinského pahorku medzi MČ Čermáň a Diely, s výhľadom prepojenia po navrhovaných cyklotrasách na nábrežnú cyklotrasu a do centra mesta v spojení s korčuľovaním len v tomto úseku, s výhľadom prepojenia po navrhovanej cyklotrase cez Lesopark Borina do centra mesta.

 • Účelová cyklotrasa nadväzujúca od Golianovej ulice na cyklotrasu po Hviezdoslavovej ulici v dĺžke 0,70 km, navrhnutá ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie po vodorovnej trase medzi MČ Čermáň a Klokočina, v spojení s korčuľovaním len v tomto úseku, s výhľadom prepojenia navrhovanej cyklotrasy cez Lesopark Borina do centra mesta.

 • Účelová cyklotrasa pre dobudovanie druhej strany Hviezdoslavovej ulice ako spoločná rozdelená cestička pre cyklistov a chodcov mimo komunikačného priestoru za pásom uličnej zelene, v úseku Dolnočermánska – Pražská iba jednostranne v dĺžke 0,60 km,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie lokalít obytných častí Klokočina na smer do centra mesta.

 

5. Cyklotrasy navrhnuté na prípravu v stupni štúdie v roku 2012

Celková dĺžka: 10,60 km

 • Trasa č. 1a

Účelovo- rekreačná cyklotrasa nadväzujúca na nábrežnú cyklotrasu od lávky cez rieku Nitra v trase kanála Dobrotka s krížením popod R1, s pripojením na trasu cesty I/64 pod Lupkou, s prechodom cez okružnú križovatku PP Sever a v trase cesty I/64 do MČ Drážovce. Navrhuje sa ako cestička pre cyklistov v dĺžke 3,80 km,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie z nábrežnej cyklotrasy do PP Sever a do MČ Drážovce

 • Trasa č. 1b

Alternatíva trasy č. 1a- účelovo- rekreačná cyklotrasa nadväzujúca na jestvujúcu cyklotrasu od prameňa Šindolka po Drážovskej ceste s krížením cesty I/64 a pripojením na trasu č. 1 za jestvujúcim prechodom pod R1 v dĺžke 1,10 km do MČ Drážovce,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie MČ Zobor od prameňa Šindolka do PP Sever a do MČ Drážovce

 • Trasa č. 2

Účelovo- rekreačná cyklotrasa spájajúca nábrežnú cyklotrasu od rieky Nitra (most k Zelokvetu) so sídliskom Klokočina po uliciach Dubíkova – Kmeťova s prechodom cez Štúrovu ulice. Navrhuje sa ako cestička pre cyklistov v dĺžke 2,20 km,

funkčné využitie- cyklistické prepojenie z nábrežnej cyklotrasy od rieky Nitra do MČ Diely a Klokočina

 • Trasa č. 3

Rekreačná trasa pre náročnejších zo sídliska Klokočina cez lesopark Borina popri cintoríne k okružnej križovatke Holého v smere do centra mesta v dĺžke 1,40 km. Navrhuje sa ako cestička pre cyklistov, v úseku cez lesopark s mlátovým povrchom,

funkčné využitie- rekreačná trasa pre náročnejších cyklistov z MČ Klokočina do centra mesta

 • Trasa č. 4

Účelovo- rekreačná cyklotrasa z jestvujúcej cyklotrasy Tr. A. Hlinku po Akademickej ulici v dotyku s výstaviskom Agrokomplex po Akademickej ulici a po hrádzi potoka Selenec s prekrižovaním rieky Nitra na rekreačnú nábrežnú cyklotrasu, spolu v dĺžke 2,10 km. Prepojenie na nábrežnú cyklotrasu si vyžaduje vyššie investície z dôvodu výstavby lávky cez rieku. V opačnom prípade od konca trasy pred riekou možnosť rekreačného využitia existujúcich spevnených i prašných účelových komunikácií s prepojením až k letisku Janíkovce a k premosteniam rieky do MČ Dolné Krškany,

funkčné využitie- účelová cyklotrasa cez obytné sídlisko Chrenová s pripojením na jestvujúcu cyklotrasu do centra i na Zobor a rekreačné využitie v trase potoka Slenec výhľadovo aj s pripojením na nábrežnú cyklotrasu po Wilsonovom nábreží.

            Vypracoval: Ing. Štefan Lisý

 

 

Na začiatku mestského parku na Sihoti, pri zimnom štadióne sa nachádza informačná tabuľa "Nitriansky cyklopoludník"  a cyklosmerník "Tríbečská hrebeňovka", ktoré môžu pomôcť s výberom cyklotrasy domácim, ale aj cezpoľným cyklistom. Informačné tabule sú v správe Slovenského cykloklubu Piešťany.

 

Krajom na dvoch kolesách, info zo stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja  www.regionnitra.sk/oddychuj-v-kraji/krajom-na-dvoch-kolesach:

Ponitrianska cyklomagistrála
Okres Nitra, mesto Nitra, obec Kolíňany, Jelenec, Dražovce, Okres Zlaté Moravce, obec Ladice, Topoľčianky, Skýcov, Kostoľany pod Tribečom, Solčany.
Ponitrianska cyklomagistrála začína a končí v meste Nitra, meria približne 80 kilometrov a vedie cez pohorie Tribeč. Mesto Nitra patrí k najstarším mestám na Slovensku a je prirodzeným centrom Nitrianskeho regiónu. Okrem historických pamiatok ponúka široký výber rôznych oddychových aktivít a zaujímavostí.
Prvou zastávkou na cyklotrase je obec Kolíňany s Kostolíkom sv. Štefana, ktorý sa vypína nad obcou a pochádza pôvodne z 11. storočia.
Ďalšou zastávkou je rekreačná oblasť pri jazere v obci Jelenec, v prekrásnom prostredí pod zrúcaninou Gýmešského hradu. Cyklotrasa pokračuje cez les udržiavanou cestou popod zrúcaninu hradu Gýmeš a gaštanicu až do obce Kostoľany pod Tribečom. V tejto malebnej obci je najzaujímavejšou pamiatkou Kostolík sv. Juraja, ktorého základy siahajú ešte do predrománskeho obdobia v 10. storočí. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.
Z Kostolian cesta pokračuje do obce Ladice, skadiaľ sa odbočuje na Zlaté Moravce a ďalej do Topoľčianok.
Obec Topoľčianky patrí k najnavštevovanejším miestam v Nitrianskom kraji. Za návštevu určite stojí Topoľčiansky kaštieľ s rozsiahlym parkom, ako aj Národný žrebčín s jedinečným múzeom koní.
Opúšťame Topoľčianky a pokračujeme do podhorskej obce Skýcov, ktorú preslávila najmä domáca výroba vápna. Túto zaujímavú tradíciu dnes pripomína prírodný skanzen s vápennými pecami a turistický náučný chodník Vápenný vrch. Cyklotrasa ďalej prechádza Tribečským pohorím až do obce Solčany, kde sa z druhej strany pohoria vracia do Nitry. Našou poslednou zastávkou  je románsky kostolík Svätého Michala v Dražovciach, ktorý sa už z diaľky vyníma na skalnatom úbočí. Kostolík pochádza z 12. storočia, a dodnes si ponechal svoj pôvodný vzhľad. Z tohto miesta sa ponúka pekný výhľad na okolitú krajinu a dobre vidieť i mesto Nitru, kde naša cyklotrasa končí.


Ďalšie cyklotrasy v nitrianskom kraji: Cyklotúra okolo Pohoria Burda, Cyklotrasa Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, Požitavské cyklotrasy, Podunajská cyklomagistrála


Dokumenty na stiahnutie


Fotogaléria: Cyklosmerníky, cyklopoludníky

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu